Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Strona główna WPiA
Katedry i Zakłady

Pracownicy:
 dr hab. Alina Wypych-Żywicka prof. UG
Katedra Prawa Pracy
Profesor nadzwyczajny

Pokój: 4014 (sekretariat: 4023)
Telefon: 523 28 54 (sekretariat: 523 28 51 lub wewn. 28 51, fax 523 27 14)
Email:   (sekretariat: )

Konsultacje:
  wtorek godz. 15.00 - 16.00

Terminy konsultacji dodatkowych w semestrze letnim dla studentów studiów zaocznych:

23.02 godz. 11.00-12.00
09.03 godz. 11.00-12.00
06.04 godz. 11.00-12.00
17.05 godz. 11.00-12.00

Seminarium dla studentów prawa zaocznego uzupełniającego (II rok) odbędzie się w dniu 23.02.2014 r. o godz 11.00 w pokoju 4014.

Seminarium dla studentów administracji zaocznej MSA (I rok) i MSA (II rok) odbędzię się w dniu 23.02.2014 r. o godz. 11.30 w pokoju 4014.Redaktor Naczelny czasopisma "Z zagadnień zabezpieczenia społecznego"
- wszystkie numery dostępne on-line na www.prawo.ug.edu.pl/zagadnienia

2006 r. - habilitacja - na podstawie rozprawy "Renta rodzinna z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zagadnienia materialnoprawne", opubl. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, ss. 227.

1995 r. - doktorat - na podstawie rozprawy "Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę", opubl. Wydawnictwo Prawnicze Lex, Gdańsk 1996, ss. 214.

Prowadzone przedmioty:
Wykłady:
Ćwiczenia:
Prowadzone badania:
Tematyka badawcza:
Publikacje:
Książki i rozdziały w książkach
1. Kilka uwag w kwestii podziału środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego [w:] Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza [red:] Z. Kubot, T. Kuczyński, Wyd. "Difin", Warszawa 2011, ISBN 978-83-764-1491-1, nr wyd. 1
2. Podmiotowo-przedmiotowe aspekty umów odrębnych w zatrudnieniu tymczasowym [w:] Z problematyki zatrudnienia tymczasowego [red:] A. Sobczyk, Wyd. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 136-149, ISBN 978-83-264-1509-8, nr wyd. 1
3. Podział środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym po rozwodzie współmałżonków [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych [red:] L. Florek, . Pisarczyk, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011, s. 381-389, ISBN 978-83-762-644-8, nr wyd. 1
4. Kilka refleksji na temat wieku pracownika w związku z ustaniem stosunku pracy [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40- lecia pracy naukowej prof. Barbary Wagner [red:] A. Sobczyk, Warszawa 2010, nr wyd. I
5. Reprezentacja zatrudnionych w sprawach indywidualnych - stan obecny i kierunki zmian [w:] Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku [red:] J. Stelina, M. Tomaszewska, A. Wypych-Żywicka, Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, nr wyd. I
6. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego – wybrane zagadnienia [w:] Materiały Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych, Iwonicz Zdrój 2010, nr wyd. 1
7. Rozdział 8. Metodologia wykładni przepisów prawa pracy oraz Rozdział 11. Prawa podmiotowe i roszczenia w prawie pracy [w:] Zarys systemu prawa pracy [red:] K. Baran, Warszawa 2010, nr wyd. I
8. Charakter prawny wypłaty gwarantowanej z ustawy o emeryturach kapitałowych [w:] Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Wojciechowi Muszalskiemu [red:] A. Patulski, K. Walczak, Warszawa 2009, nr wyd. I
9. Prawo do renty rodzinnej dzieci z art. 68 ust. 2 ustawy emerytalnej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego [w:] Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy. Księga Jubileuszowa na 55-lecie pracy naukowej i dydaktycznej prof. Włodzimierza Piotrowskiego [red:] Z. Niedbała, M. Skąpski, Poznań 2009, nr wyd. I
10. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa [współautor:] W. Uziak, U. Jackowiak, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 518, nr wyd. III
11. W sprawie interpretacji art. 30 ust 2[1] ustawy związkowej słów kilka [w:] Z zagadnień prawa pracy. Księga Jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego [red:] Z. Góral, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009, nr wyd. I
12. Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych. 100 podstawowych pojęć. [red:] A. Wypych-Żywicka [współautor:] U. Jackowiak, M. Łaga, M. Piankowski, J. Stelina, J. Świątek-Rudoman, W. Uziak, M. Zieleniecki, Wyd. C.H. BECK, Warszawa 2009, nr wyd. I
13. Zmiana systemu emerytalno-rentowego – konsekwencje dla renty rodzinnej (wybrane zagadnienia) [w:] Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego [red:] A. Świątkowski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, nr wyd. I
14. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa [współautor:] W. Uziak, U. Jackowiak, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005, s. 569, nr wyd. II
15. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa [współautor:] W. Uziak, U. Jackowiak, Wyd. Zakamycze , Kraków 2003, s. 539, nr wyd. I
Studia i artykuły
1. O sposobach liczenia terminów w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych –słów kilka, Gdańskie Studia Prawnicze. Księga Pamiątkowa Profesora Sławomira Dalki t .XXVI/2011, Gdańsk 2011, s. 245-255
2. Granice swobody pracodawcy w doborze pracowników przy ponownym zatrudnieniu. Proaktywna funkcja prawa pracy?, Acta Academiae Modrevianae. Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2010, Kraków 2010, s. 81-101
3. Wykładnia przepisów prawa ubezpieczeń społecznych. Studium jednego przypadku, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2010, Kraków 2010, s. 295-303
4. Przedmowa, Z zagadnień zabezpieczenia społecznego 1/2009, Gdańsk 2009
5. Co dalej z rentą rodzinną?, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 9/2008, Warszawa 2008
6. Prawo do renty rodzinnej uprawnionego – zabójcy żywiciela, Gdańskie Studia Prawnicze Tom XIX, Gdańsk 2008
7. Praktyczny komentarz do ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych, Prz. Ubezp. 3/1998 [współautor:] W. Uziak, Warszawa 1998, s. 21-7
8. Praktyczny komentarz do ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych, Prz.Ubezp. 2/1998 [współautor:] W. Uziak, Warszawa 1998, s. 21-8
Glosy i przeglądy orzecznictwa
1. Glosa do wyroku SN z dnia 24.06.2008 r., I PK 298/07, [w:] Orzecznictwo Sądów Polskich nr 7-8, 2010, Warszawa 2010
2. Glosa do wyroku SN(7) z dnia 21.01.2009 r., II PZP 13/08, [w:] Orzecznictwo Sądów Polskich nr 3, 2010, Warszawa 2010
3. Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26.10.2006 r., III UZP 3/06, [w:] Orzecznictwo Sądów Polskich 5/2008, Warszawa 2008
4. Glosa do wyroku SN z 8.01.2007 r., I PK 187/06, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 1/2008, Gdańsk 2008
5. Glosa do wyroku SN z 11.05.2006 r., I UK 320/06, [w:] Orzecznictwo Sądów Polskich 1/2008, Warszawa 2008
Hasła
1. Funkcje prawa pracy, Inspekcje pracy, Minimalne wynagrodzenie za pracę, Młodociany, Okresy i terminy wypowiedzenia, Porozumienie stron, Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Pracodawca, Pracownik, Przestój, Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia, Tryb rozwiązania stosunku pracy, Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, Urlop bezpłatny, Urlop wypoczynkowy, Wypowiedzenie zmieniające, Zasadność wypowiedzenia stosunku pracy [w:] Leksykon z prawa pracy. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Stelina, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN ISBN 978-83-255-2670-2, nr wyd. 2
2. Funkcje prawa pracy, Inspekcje pracy, Minimalne wynagrodzenie za pracę, Młodociany, Okresy i terminy wypowiedzenia, Porozumienie stron, Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Pracodawca, Pracownik, Przestój, Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia, Tryb rozwiązania stosunku pracy, Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, Urlop bezpłatny, Urlop wypoczynkowy, Wypowiedzenie zmieniające, Zasadność wypowiedzenia stosunku pracy [w:] Leksykon prawa pracy. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Stelina, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. I
Referaty
1. Podział środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym po rozwodzie współmałżonków na konferencji XVIII Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 26-28 maja 2011 r., Warszawa, 2011
2. Renta socjalna na konferencji Ku Upamiętnieniu pamięci Profesora Lecha Kaczyńskiego (w I-szą rocznicę śmierci), Sopot, 9.04.2011 r., 2011
3. Granice swobody pracodawcy w doborze pracownika przy ponownym zatrudnieniu na konferencji Proaktywna funkcja prawa pracy, 2010
4. Zmiana systemu emerytalno-rentowego - konsekwencje dla renty rodzinnej (wybrane zagadnienia) na konferencji XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego - Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, Kraków 7-9 maja 2009 r., 2009
Opinie prawne publikowane
1. Interpretacja terminu „świadczenia z ubezpieczenia społecznego" dot. definicji świadczenia z ubezpieczenia społecznego dla ,, Currenda, nr 7, 2010
Udział w konferencjach
1. Konferencja Zakładowy Dialog Społeczny zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Admnistracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, Nynäshamn (Sztokholmie) oraz Gdańsku w dniach 8-11 czerwca 2013 r. [współautor:] M. Łaga, P. Makurat, J. Stelina, J. Szmit, J. Świątek-Rudoman, M. Tomaszewska, W. Uziak, M. Zieleniecki, Gdańsk - Nynäshamn (Sztokholm) - Gdańsk 2013
2. XIX Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zorganizowany przez Katedrę Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 15-17 maja 2013 r. [współautor:] M. Łaga, P. Makurat, J. Stelina, J. Szmit, J. Świątek-Rudoman, W. Uziak, M. Zieleniecki, Poznań 2013
3. XX Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, Ewolucja ubezpieczeń społecznych w okresie transformacji ustrojowej, która odbyła się w Bydgoszczy w dniach 14-16 września 2011 r. [współautor:] W. Uziak, Bydgoszcz 2011
4. X Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego [współautor:] M. Łaga, J. Stelina, J. Szmit, J. Świątek-Rudoman, M. Tomaszewska, W. Uziak, M. Zieleniecki, Sewilla 2011
5. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zorganizowany przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 26-28 maja 2011 r. [współautor:] M. Łaga, J. Stelina, J. Szmit, M. Tomaszewska, W. Uziak, M. Zieleniecki, Warszawa 2011
6. Ku pamięci Profesora Lecha Kaczyńskiego [współautor:] M. Łaga, M. Piankowski, J. Stelina, J. Szmit, J. Świątek-Rudoman, M. Tomaszewska, W. Uziak, M. Zieleniecki, Sopot 2011
7. Pierwsze Seminarium Szubertowkie zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego [współautor:] J. Stelina, M. Tomaszewska, Łódź 2010
8. Prawo pracy i prawo urzędnicze - Gdańsko-Łódzkie seminarium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych [współautor:] U. Jackowiak, M. Łaga, M. Piankowski, J. Stelina, J. Świątek-Rudoman, M. Tomaszewska, W. Uziak, M. Zieleniecki, Gdańsk 2010
9. Zbiorowe Prawo Pracy w XXI wieku. Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana w dniach 15-17 września z okazji 30-lecia powstania NSZZ Solidarność [współautor:] U. Jackowiak, M. Łaga, J. Stelina, J. Szmit, J. Świątek-Rudoman, M. Tomaszewska, W. Uziak, M. Zieleniecki, Gdańsk 2010
10. Gdańsko-Łódzkie Seminarium Prawa Pracy [współautor:] M. Łaga, J. Stelina, J. Szmit, J. Świątek-Rudoman, W. Uziak, M. Zieleniecki, Gdańsk 2008
Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
1. Recenzja wydawnicza poz „Studia z zakresu prawa pracy i polityki socjalnej”, Tom 4, Kraków 2011 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. A.M.Świątkowskiego, 2011
 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2015.05.20 11:24:26 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału